Vedtægter

Gældende fra den 29. marts 2022

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1: Foreningens navn er VAF Skytteforening, og er stiftet den 5. september 2016.
Stk. 2: Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune.
§ 2 Formål
Stk. 1: Foreningen har til formål at fremme medlemmernes interesse i at dyrke følgende idrætter: Airsoft, hardball, bueskydning samt brætspil. Foreningen arbejder på at tilbyde esport og klassisk skydning.
Stk. 2: Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen og fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen gennem folkeoplysende aktiviteter. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.
§ 3 Foreningens opbygning
Stk. 1: Foreningen er én samlet juridisk enhed. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen, og generalforsamlingen har den højeste myndighed.
Stk. 2: Foreningen tilbyder de i § 2 nævnte idrætsaktiviteter. Oprettelse og nedlæggelse af en idrætsaktivitet besluttes af generalforsamlingen. Hver idrætsaktivitet ledes af et aktivitetsudvalg. Aktiviteterne er ikke selvstændige juridiske enheder.
§ 4 Tilhørsforhold til andre organisationer
Stk. 1: Foreningen er medlem af landsdelsforeningen DGI Storstrømmen og er herigennem tilsluttet DGI og dermed underlagt DGI´s regler og bestemmelser.
Stk. 2: Indmeldelse og udmeldelse af organisationer er et generalforsamlingsanliggende.
§ 5 Medlemsforhold
Stk. 1: Som aktivt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent for en periode på mindst tre måneder. Dog kan et flertal af bestyrelsen nægte optagelse som medlem eller nægte et medlem adgang til skydebaner, såfremt dennes opførsel ikke stemmer overens med de krav, der stilles til et medlem. For medlemmer under 18 år skal indmeldelse accepteres af forældre eller værge.
Stk. 2: Der kan på samme måde optages passive medlemmer.
Stk. 3: Bestyrelsen kan, med 80% majoritet af de afgivne stemmer, udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfritaget, men holder samme rettigheder som aktive medlemmer. Bestyrelsen kan inddrage æresmedlemskab.
Stk. 4: Ethvert aktivt medlem har ret til at anvende foreningens faciliteter og deltage i foreningens aktiviteter og tilbud i det omfang deres medlemskab er registreret som udøver af den enkelte aktivitet jævnført § 2 samt til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold efter disse vedtægter. Et passivt medlem har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men har alle øvrige medlemsrettigheder. For udøvelse af stemmeret på generalforsamlingen gælder bestemmelsen i § 8, stk. 4.
Stk. 5: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler, instrukser og bestemmelser, som er fastsat af Justitsministeriet, politiet samt de organisationer, som foreningen er tilsluttet.
Stk. 6: Anmodning om medlemskab behandles af bestyrelsen, og medlemskabet gælder fra, at bestyrelsen har oprettet det. Bestyrelsen kan kun afslå medlemskab, såfremt der foreligger en særlig begrundelse herfor. Afslag på medlemskab, dog ikke som følge af venteliste, kan kræves indbragt for generalforsamlingen af den, der har fået afslag. Anmodning herom skal fremsættes inden fire uger efter, at afslaget er meddelt. Anmodningen behandles på førstkommende generalforsamling. Der kan ikke gives medlemskab hvis der er udestående kontingentrestance fra tidligere medlemskab.
Stk. 7: Udmeldelse sker skriftligt til foreningens mailadresse: vaf4760@gmail.com. Udmeldelse kan ske med 7 dages varsel til udgangen af en kontingentperiode. Alle økonomiske mellemværender opgøres og betales ved udmeldelse.
§ 6 Kontingent
Stk. 1: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder forslag til kontingent efter drøftelse med aktivitetsudvalgene. Kontingentet består af et grundkontingent og et kontingentbeløb for hver aktivitet. Der kan fastsættes forskellige aktivitetskontingenter for konkrete grupper af medlemmer, herunder aldersbestemt kontingent for aktive, kontingent for passive medlemmer og eventuelt helt eller delvist frikontingent for grupper af ledere. Endvidere kan bestyrelsen fritage et medlem for kontingentbetaling, såfremt særlige forhold taler for det, dog højest for 3 måneder.
Stk. 2: Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform. Mindste opkrævningsperiode er 3 måneder.
Stk. 3: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.
§ 7 Udelukkelse og eksklusion
Stk. 1: Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører.
Stk. 2: I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.
Stk. 3: Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med samme majoritet som ved ændring af vedtægterne.
Stk. 4: Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen spørgsmålet.
§ 8 Ordinær generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.
Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst fire ugers varsel ved opslag i foreningens faciliteter og foreningens hjemmeside eller foreningens Facebook side. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Bestyrelsen udarbejder forslag til kontingent og budget efter indhentelse af udtalelse fra aktivitetsudvalgene. Endelig dagsorden udsendes senest 10 dage før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg, der skal foretages, og regnskab og andre bilag til dagsordenen skal medfølge.
Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst to måneder og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forælder/værge.
Stk. 5: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke bør være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. §§ 16 og 17. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.
Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år. Det er et krav at valgte personer i bestyrelsen samt suppleanter kan SKV1 godkendes af politiet, da vi er en godkendt skytteforening.
Stk. 9: Valgbar som revisor er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.
Stk. 10: Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning. Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.
Stk. 11: Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.
Stk. 12: Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.
 1. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.
 2. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
 3. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.
 4. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse.
§ 9 Dagsorden for ordinær generalforsamling
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
 1. Valg af dirigent jævnfør § 8 Stk. 6 og referent.
 2. Bestyrelsens beretning, inkl. beretning fra aktivitetsudvalg.
 3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år.
 4. Aflæggelse og godkendelse af forslag til kontingent og budget for det kommende år.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelsen.
   a) Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år, 3 i ulige år).
   b) Valg af to suppleanter. Første samt anden suppleant.
 7. Valg af en revisor og revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet.
Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel. Reglerne om indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for ordinær generalforsamling.
§ 11 Bestyrelsen
Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse.
Stk. 2: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, en formand, en næstformand, en kasserer og 2 yderligere medlemmer. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv, og foretager fornøden fordeling af opgaverne. Alle valg sker på ordinær generalforsamling for to år.
Stk. 3: Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen to suppleanter, en første suppleant og en anden suppleant. Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide, indtræder en suppleant i bestyrelsen. En suppleant indtræder for den resterende del af valgperioden for det pågældende medlem, der er udtrådt af bestyrelsen i utide.
Stk. 4: Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder. Referaterne er bestyrelsens arbejdsdokumenter.
Stk. 5: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen kan beslutte at afprøve aktiviteter.
Stk. 6: Jævnfør § 8 Stk. 8 er det et krav at valgte personer samt suppleant i bestyrelsen kan SKV1 godkendes af politiet, da vi er en godkendt skytteforening.
Stk. 7: Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning skal foreningens bestyrelse tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis bestyrelsen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning.
§ 12 Aktivitetsudvalg
Stk. 1: Formanden og øvrige medlemmer i aktivitetsudvalg vælges på aktivitetsmødet.
Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for hvert aktivitetsudvalg og i denne bestemmes antallet af udvalgsmedlemmer.
Stk. 3: Valgperioden for udvalgsmedlemmer er 2 år. Fordelingen af valgene bestemmes i forretningsordenen.
Stk. 4: Et aktivitetsudvalg varetager de opgaver, som vedrører den pågældende idrætsaktivitet. Det er bestyrelsen, der disponerer over foreningens økonomiske midler inden for det af generalforsamlingen godkendte budget. Bestyrelsen kan bemyndige et aktivitetsudvalg til at disponere over nærmere bestemte midler.
§ 13 Aktivitetsmøde
Stk. 1: Hver idrætsaktivitet afholder et årligt aktivitetsmøde for de medlemmer, der er registreret som udøver af den enkelte aktivitet. Disse medlemmer er stemmeberettiget og valgbare til udvalget efter de regler, der følger af § 8. Mødet skal afholdes senest fire uger før afholdelsen af den ordinære generalforsamling.
Stk. 2: Det er aktivitetsudvalget, der indkalder til møde. Mødeindkaldelse sker med mindst fire ugers varsel ved opslag i foreningens faciliteter og ved opslag og meddelelse på foreningens Facebook side. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted samt dagsorden.
Stk. 3: Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Orientering fra udvalget.
 2. Valg af formand og øvrige udvalgsmedlemmer (valgperiode 2 år).
 3. Eventuelt.
§ 14 Regnskab og revision
Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 3: Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.
Stk. 4: Revisoren skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisoren skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger.
Stk. 5: Bestyrelsen er bemyndiget til at uddelegere regnskabsopgaven til DGI eller en ekstern bogholder.
§ 15 Tegningsret og hæftelse
Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom lånoptagelse på mere end kr. 150.000,00 skal godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.
Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.
§ 16 Vedtægtsændringer
Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
Stk. 2: Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.
§ 17 Opløsning
Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være fire uger og højest otte uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.
Stk. 2: På den afsluttende generalforsamling skal træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål foreningens formue skal anvendes til. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.
Stk. 3: Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.

Vedtægter godkendt på generalforsamlingen den 28. marts 2022.